Polityka prywatności RODO

ABADE FIRMA                                                                                                                                    Szczecin 25-05-2018 r

HANDLOWO- USŁUGOWA

KATARZYNA MISZKER-ZAREMBA

UL.WROCŁAWSKA 24

71-034 SZCZECIN

NIP- 929-159-86-55

REGON 321290400

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

ABADE FIRMA

HANDLOWO- USŁUGOWA

KATARZYNA MISZKER-ZAREMBA

UL.WROCŁAWSKA 24

71-034 SZCZECIN

NIP- 929-159-86-55

REGON 321290400

2. Z Administratorem można się skontaktować:

a. Pisemnie pod adresem: UL.WROCŁAWSKA 24 ,71-034 SZCZECIN

b. Telefonicznie pod numerem:(+48) 600-93-40-76

c. Za pomocą poczty elektronicznej: abade@abade.eu

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach (art. 6 RODO):

a. realizacji zamówień towarów i usług,

b. przeprowadzenia transakcji,

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

d. rozliczenia płatności,

e. organizacji dostaw,

f. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

g. innych kwestii, w sprawie których mogą Państwo do nas wystąpić.

4. Państwa dane osobowe będą gromadzone bezpośrednio od Państwa bądź z innych źródeł ogólnodostępnych, w tym z Internetu czy innych źródeł publicznych i przetwarzane w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.

5. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

6. Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług np.:

a. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. Administrator udostępnia zebrane Państwa dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu określonego w pkt. 3.

b. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania celu określonego w pkt. 3.

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych,

b. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych,

c. żądania usunięcia Państwa danych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

f. przenoszenia Państwa danych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Państwa dane osobowe są przetwarzanie elektronicznie i ręcznie. Zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

  1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Katarzyna Miszker-Zaremba