Regulamin

Regulamin
1 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedający:
Abade Firma Handlowo-Usługowa Katarzyna Miszker-Zaremba, ul. Wrocławska 24, 71-034 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 929-159-86-55;
Sklep – sklep internetowy „abade.eu”;
Strona internetowa Sklepu – www.abade.eu;
Klient – osoba/podmiot gospodarczy zainteresowana kupnem produktu w sklepie internetowym „abade.eu”;
Kupujący – osoba/podmiot gospodarczy dokonująca kupna produktu w sklepie internetowym „abade.eu”;
Towary/Produkty – artykuły wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz inne produkty będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego „abade.eu”;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.);
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

2 [Postanowienia ogólne]

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej prowadzonej przez sklep internetowy „abade.eu”, który jest dostępny pod adresem www.abade.eu;
Sklep „abade.eu” jest własnością Abade Firma Handlowo-Usługowa Katarzyna Miszker-Zaremba, ul. Wrocławska 24, 71-034 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 929-159-86-55;
Nazwa Sklepu, znak produktowy, unikatowe treści, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Sklepu lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy;
Klient może kontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem 600-93-40-76 (koszt połączenia według taryfy operatora) oraz przez e-mail: abade@abade.eu, a także listownie, na adres Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta jest czynny w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku;
Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego;
Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu;
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

3 [Zakres korzystania ze Sklepu]

Sklep świadczy usługi sprzedaży poprzez zawieranie umów sprzedaży produktów na odległość między Sklepem a Klientem;
Przedmiotami sprzedaży są Produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu;
Wszystkie Produkty znajdujące się i dostępne na stronie internetowej Sklepu są fabrycznie nowe, nie mają wad, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta, Klient informowany jest o tym najpóźniej w momencie wyrażenia woli na związanie się umową sprzedaży;
Sprzedawane przez Sklep produkty dostępne są jedynie w całych opakowaniach dostarczanych przez producentów według parametrów technicznych produktów wskazanych w Sklepie;
Zdjęcia Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu służą prezentacji Towaru i mają charakter poglądowy. Widoczne na zdjęciach kolory Towarów mogą różnić się od rzeczywistych kolorów tych Towarów.

4 [Zasady korzystania ze Sklepu]

Sprzedaż Towarów przez Sklep prowadzona jest za pośrednictwem Internetu;
Umowy zawierane są przez złożenie przez Klienta zamówienia na stronie internetowej Sklepu bądź poprzez adres e-mail abade@abade.eu;
Zamówienie może być dokonane po rejestracji na stronie internetowej Sklepu albo bez rejestracji;
Zarejestrowany Klient ma pełny wgląd do historii swoich zamówień;
Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia;
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów. W tym celu konieczne jest przesłanie przez Klienta powyższego żądania przez e-mail na adres abade@abade.eu
Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza zasady funkcjonowania Sklepu lub nie przestrzega przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego informuje on o tym Klienta drogą e-mailową na adres podany przy rejestracji;
Sprzedający oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych udostępnianych na stronie internetowej Sklepu oraz transakcji dokonywanych w Sklepie stosuje odpowiednie środki o charakterze technicznym uniemożliwiające pozyskiwanie powyższych danych i informacji o transakcjach przez osoby nieuprawnione;
Klient zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w sposób nienaruszający praw Sklepu i innych Klientów, a także funkcjonowania strony internetowej Sklepu;
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej Sklepu spowodowane problemami technicznymi.
5 [Zamówienia]

Składanie zamówienia następuje przez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Sklepu;
Przed złożeniem zamówienia Klient wybiera Produkt, który chce kupić, a także jego ilość i dodaje go do koszyka (listy zakupów);
Składanie zamówienia rozpoczyna się od przedstawienia Klientowi informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności. Zapoznanie się z powyższymi informacjami, a także z regulaminem Sklepu Klient potwierdza odpowiednim oświadczeniem zgodnie z przewidzianym na stronie sposobem jego składania (zaznaczenie odpowiedniego pola);
Klient może złożyć zamówienie jedynie w sytuacji, w której widział wcześniej produkt fizycznie w dowolnym sklepie stacjonarnym i potwierdza, iż wie, jakie mogą występować zachowania/wersje produktów, zwłaszcza w zakresie wybarwień/kolorystyki;
W dalszej kolejności Klient zobowiązany jest do wyboru formy płatności oraz dostawy, a także wypełnienia stosownych formularzy, w których podaje m.in. swoje dane osobowe. Następne jest on informowany o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, a także o całkowitym koszcie zamówienia, tj. łącznej cenie produktu wraz z podatkami oraz o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i innych ewentualnych kosztach;
Złożenie zamówienia i wynikający z niego obowiązek płatności Klient potwierdza przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
Złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 kc, która skierowana jest do Sklepu;
Sklep potwierdza przyjęcie oferty, o której mowa w ust. 12, poprzez wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres e-mail. Otrzymanie przez Klienta powyższego potwierdzenia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży;
Klient może anulować swoje zamówienie do momentu uzyskania potwierdzenia złożenia zamówienia. Powinien w tym celu przesłać odpowiednie oświadczenie drogą e-mail’ową na adres Sklepu abade@abade.eu;
W przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt nie jest dostępny w magazynie ani u producenta lub jego cena zakupowa w fabryce uległa zmianie Sklep nie potwierdza zamówienia i nie przyjmuje oferty. Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany;
W przypadku wystąpienia błędów podczas składania zamówienia pracownik Sklepu jest zobowiązany do ich skorygowania podczas potwierdzania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu wypełnianym podczas składania zamówienia okażą się nieprawdziwe, Sklep może nie zrealizować zamówienia;
Wraz z zamówieniem Klientowi doręczany jest dowód zakupu produktu;
Klient może w trakcie składania zamówienia wybrać dowód zakupu produktu w formie faktury VAT poprzez wybranie odpowiedniej opcji (zaznaczenia pola);
Faktura VAT może być wystawiona w formie elektronicznej, jeżeli Klient wyrazi na taką formę zgodę w trakcie składania zamówienia;
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich zmiany, a także usunięcia z bazy danych Sklepu. W tym celu powinien wysłać odpowiednią dyspozycję na adres e-mail Sklepu abade@abade.eu;
Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie danych do faktury. Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany tych danych. Dane można zmieniać do momentu zaksięgowania wpłaty;
Bony rabatowe przyznawane przez sklep można wykorzystać zgodnie z regulaminem promocji.
6 [Ceny, warunki płatności i dostawa produktów]
Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT);
Ceny Produktów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
a) Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego, dokonanym w terminie 2 dni po potwierdzeniu zamówienia. Brak płatności w powyższym terminie powoduje anulowanie zamówienia. Numer rachunku bankowego podany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 7. W tytule przelewu Klient powinien podać numer swojego zamówienia lub faktury proforma;

4. Przelewy należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji;
5. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i miejsca doręczenia. Koszt dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest indywidualnie;
6. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej/kurierskiej, według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika – do 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki;
7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w§ 2 pkt 4 Regulaminu.

7 [Czas realizacji zamówienia]

Czas realizacji zamówienia, tzn. czas od momentu zawarcia umowy, zgodnie z § 5 ust. 7, do momentu wysłania przesyłki do Klienta wynosi nie więcej niż 30 dni roboczych;
O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Klient powiadamiany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 7.
Jeżeli Klient jednocześnie złożył zamówienie na więcej niż jeden Produkt, a Produkty te mają różny czas realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w całości, w czasie odpowiednim dla Produktu o najdłuższym czasie realizacji;
Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się z powodów niezależnych od Sprzedającego. O tym fakcie Klient jest niezwłocznie informowany.

8 [Reklamacja]

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć reklamację;
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa;
Reklamacja może być złożona osobiście lub listownie na adres Sprzedającego. Procedurę reklamacji należy rozpocząć od przesłania informacji o chęci złożenia reklamacji na adres e-mail: abade@abade.eu. Następnie pracownik Sprzedającego przesyła formularze reklamacyjny na adres wskazany w zamówieniu. Wraz z reklamacją Kupujący dostarcza Sprzedającemu wadliwy produkt;
Kupujący informuje Sklep, czy żąda wymiany rzeczy na wolną od wad czy też usunięcia wady;
Jeżeli wybrany przez Kupującego sposób jest niemożliwy do zrealizowania albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów, Sklep informuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższa cenę rzeczy sprzedanej;
Jeżeli rzecz ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku wyboru jednego z tych dwóch sposobów przez Kupującego, stosuje się odpowiednio ust. 4;
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
Sklep informuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni;
Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedającego, a także koszt przesłania produktu do Klienta w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji obciąża Sprzedającego.
W przypadku zakupienia płytek należy sprawdzić ich jakość, odcień i wymiar, po ich ułożeniu reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

9 [Odstąpienie od umowy]

Kupujący, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:

a) dodatkowych kosztów zwrotu Towaru do Sklepu ponad koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów oferowanego przez Sklep, jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sklep;

b) bezpośrednich kosztów, które poniósł Kupujący będący Konsumentem w związku ze zwrotem rzeczy;

Termin do odstąpienia od umowy, określony w ust. 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniego Produktu, partii lub części, natomiast w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu;
Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być wysłane drogą elektroniczną na adres abade@abade.eu,lub listownie na adres firmowy Abade Firma Handlowo-Usługowa Katarzyna Miszker-Zaremba, ul. Wrocławska 24, 71-034 Szczecin;
Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Abade Firma Handlowo-Usługowa Katarzyna Miszker-Zaremba, ul. Wrocławska 24, 71-034 Szczecin lub na adres e-mail Sklepu abade@abade.eu. Oświadczenie może być także złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego;
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 i 2. Zwrot powyższych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep dowiedział się o odstąpieniu od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem. Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraził zgodę na inną formę;
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później niż w ciągu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem powyższego terminu;
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej w ust. 5, do momentu otrzymania Towaru odesłanego przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy;
Odsyłany Towar powinien zostać przez Kupującego zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie w czasie transportu.
Prawo odstąpienie nie przysługuje od umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Towar pod specjalne zamówienie sprowadzane bezpośrednio dla klienta nie podlega zwrotowi.

10 [Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej]

Wszyscy klienci sklepu „abade.eu” realizujący zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego otrzymują fakturę elektroniczną za zakupione towary;
W przypadku nie wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej niezbędny jest kontakt ze sklepem w celu otrzymania oryginału faktury drogą pocztową;
Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej. Za moment otrzymania przez Klienta faktury wystawionej w formie elektronicznej będzie uznawany moment wejścia wiadomości na serwer pocztowy Klienta. Potwierdzeniem otrzymania przez Klienta korekty do faktury wystawianej przez Sprzedającego w formie elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez Klienta serwer pocztowy;
Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ze zmianami, zgodnie z art. 106n ust. 1 przedmiotowej ustawy, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej (PDF) przez Sprzedającego.
11 [Postanowienia końcowe]

Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy;
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;
Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu I z infrastrukturą techniczną Klienta;
W sprawa nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy:
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422);